Cosint barris és el nom “comercial” que s’ha donat al pla de millora dels barris de muntanya. El nom indica qui-na és la voluntat política del pla que, teòricament, implica una unió més estreta entre els barris de muntanya i la ciutat, una cohesió interna més forta d’aquests i una connexió entre ells a partir d’infraestructures viàries, això a “grosso modo”. Ara bé, darre-re de tot això rau una qüestió: com ho financem? La resposta de l’equip de govern ha estat l’habitual: donant en-trada a la iniciativa privada a partir de la construcció de blocs de pisos.

Aquesta és la via per finançar tot el projecte i, naturalment, converteix aquest en una altra cosa diferent dels motius que s’han indicat abans, perquè el converteix en un pla de construcció d’habitatges i no en un pla estricte de reurbanització dels barris.

Davant això els veïns afectats han reaccionat amb una rotunda negativa envers el pla i una defensa dels espais naturals santboians.

Creiem que tot això ha de fer que l’equip de govern es replantegi la iniciativa. No es poden fer estudis envers veïns i no tenir-los en comp-te per res, no es pot mantenir que la font de finançament per excel·lència és el recurs al “totxo” i, finalment, cal definir el model de ciutat que vo-lem i si volem una ciutat sostenible o volem una expansió continua impos-sible del nucli urbà

[Setembre] Cosint barris?