Primer de tot cal dir que el nostre grup municipal -Gent de Sant Boi-CUP-PA- únicament reconeix la le-gitimitat del govern català i rebutja l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Ni compartim ni entenem que una qüestió política pretengui solu-cionar-se amb criteris de legalitat o no i de quina legalitat s’ha d’aplicar, per lògica s’aplicarà d’entrada la que tingui el suport de la força, ara bé, aquesta aplicació serà poc respectada, dèbil i no legitima i, a més, pot ser contestada, generant una espiral de resistència-repressió-resistència que tan sols agreuja la situació. Aquells que deien no estar a favor del 155 no haurien d’acceptar les seves mesu-res, cal posar en dubte la legitimitat de les eleccions anunciades.

En segon lloc hi ha una voluntat per part del govern de l’Estat de judicia-litzar, primer, i criminalitzar, després, un tema que és purament polític i que, a més a més, no és res il·legal en el seu fons segons la mateixa legisla-ció espanyola, perquè recordem que ni l’independentisme ni el desig de portar endavant la independència és res que violi la legislació espanyola, tot el contrari, el Tribunal Constitu-cional espanyol reconeix la legalitat d’aquest pensament. Fem una crida a la tranquil·litat als nostres conve-ïns doncs estem segurs que, pensi el qui pensi cadascú d’ells, el valor de la convivència entre nosaltres, la tole-rància i el civisme no seran trencats

[Novembre] Temps difícils