En el Ple del passat mes de maig l’equip de govern va presentar l’aprovació d’un procés participatiu en relació amb el Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya. Nosaltres hi vam votar en contra i ho vam fer per consideracions de fons envers el que és i no és un procés participatiu.

Entenem que una participació no vinculant no és en realitat participa-ció. Pel que entenem del proposat sobre el Pla, aquest “pregunta” el seu parer als veïns sobre determi-nats temes que els afecten però el que aquests diguin, expressin o de-sitgin pot ser o no atès per l’Admi-nistració planificadora. No entenem així els processos participatius. Per a nosaltres, els seus resultats han de ser vinculants, agradin més o menys a les administracions interessades. És més: si d’un procés participatiu surt la desestimació d’un Pla com, per exemple, el general metropolità per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya, aquest hauria de ser, en la nostra opi-nió, desestimat. Per a nosaltres no hi ha participació real sense que les de-cisions d’aquesta participació siguin vinculants.

En definitiva, ni estem ni votarem a favor de cap procés participatiu que no sigui un procés deliberatiu de les veïnes no tutelat per l’Administra-ció i que consti de votacions popu-lars vinculants. Si no és això, no és participació.

[Juny] Els processos participatius